कपिराइट ठेगान

इगो साइट TG1 कलाम मिडियाबाङ् लेङइहा

इगो साइडमि टुम्‍बेॽ लेमामि लागि YamphuBibas@yahoo.com इमेल लेटानुमे

इगोबेॽ मेइःबाॽआ खा TG1 टुहा।