प्रेरित साप्‍चिरामि भिजुयेल

इगो पेजबेॽ स्‍वागतयो चोप याम्‍फु लाङगमजि।