प्रेरित साप्‍चिरामि भिजुयेल

इगो पेजबेॽ स्‍वागतयो चोप याम्‍फु लाङगमजि।

प्रेरित अध्‍याय १

प्रेरित अध्‍याय २८

प्रेरित अध्‍याय २