Contact

मिम्मु पिबआ फारमबेॽ लाम्‍बवा पाङमाजियो। जवाफ चाप्‍होङ इगो ठेगान पाङ्‌माजियो।

Target Image