लुका अडियो बाइबल

खेप्‍सानुमो लङगामजि कानिङमि  खाप्‍बाङ  इगो आडियो  बाइबल कार्यक्रमबेॽ   !

Thumbnail image