याम्फु इसाई खिम्‌ होङसिॽयु

इगो कारेकरमबाङ चोप् याम्‍फु वावानिसा नानुसाजि कानिङमि याम्‍फु इसाई वेबसाइडबेॽ स्‍वागतयो !

चोप् याम्‍फु पाबा मामानुङ लङगामजि इगोे www.isaiyamphu.com वेपसाइडबेॽ स्वागत, सेवायो,इगोबेॽ कनिङमि याम्फु खापबाङ साप्पॽआ बाइबलमि पारलेम, लुकामि साप्चिरा, पुक्‍मारामि सप्‍चिरा, याम्‍फु खामि सेम्, याम्‍फु खाबाङ जिवन गवहि, एॽडे़ॽमा भिजुएल, लावा मोबा हाइखासो बे़ॽलो खा एम्बाॽआ टुवा कनिङ चोबे़ॽ खाङहेन्डुङमायो गल्ति टुहोङ अम्लाङ पिःमाजियो मोबा सुझाबसो पिःमाजियो।

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.