याम्‍फु पुक्‍मारामि अडियो

इगो पुक्‍मारामि अडियो खेम्‍नुङ बेॽलो आसिस चुबानुमेयो !

Thumbnail image