मर्कुस अडियो बाइबल


सेवा इगो कानिङमि याम्‍फु अडियो बाइबल कार्यक्रमबेॽ चोप याम्‍फु लङगामजि स्‍वगतयो ।

Thumbnail image