याम्फुजिमि याॽलोहा पारलेन्

Downloads: 
  • File icon याम्फुजिमि याॽलोहा पारलेन्
    Download View74.78 के बि

                  कानिङेॽ याम्फुजिमि याॽलो याॽलोहा पारलेन् साप्‍नुङ्‌ इगोबेॽ युङ्‌इटुङ्‌महा कानिङ्‌ चोबेॽ हेन्‍नुङ् नेॽहेन्डुङमे लाङ्‌गामजि ॥

Proimar_Pic_Folk-Stories_Audio.jpg