याम्फुजिमि याॽलोहा पारलेन्

कानिङेॽ याम्‍फु खाप्‍बाङ इःबाॽआ याॽलोहा पारलेन् इगोबेॽ एम्‍बाॽआ ल्‍यहा असेॽहोङसो खेम्‍हेन्‍डानुमेयोः लाङगामजि।

Thumbnail image