याम्फुजिमि याॽलोहा पारलेन्

कानिङेॽ याम्‍फु खाप्‍बाङ इःबाॽआ याॽलोहा पारलेन् इगोबेॽ एम्‍बाॽआ ल्‍यहा असेॽहोङसो खेम्‍हेन्‍डानुमेयोः लाङगामजि।

  • चिक्चिभुनुङ्‌ ठाक्‌फेकमि पारलेन्

  • नाम्नुङ्‌ फेङ्लोॽवामि पारलेन्

  • यासुबामि मिरामि पारलेन्

  • पोप्पाङ सोङामि पारलेन्

  • काक्चिरिक्पामि पारलेन्

  • चाबेॽ राःप्पाॽआ याॽमि

  • सुम्भा याक्‍फुमि खा

  • ऐनामि पारलेन्

  • चेन्डामि पारलेन्