खाङमे भिजुयेल

इगो भिजुयेल कानिङ याम्फु खापबाङ ले़ये लौ खाक्सानुमो लङगामजि।

 

 

याम्‍फु बुक मर्क

 

च्‍याब्रुङ नाच याम्‍फु भाषामा